Gia sư Vật lý

Home » Uncategorized » Kiến Thức tổng hợp dòng điện xoay chiều

Kiến Thức tổng hợp dòng điện xoay chiều

Môn vật lý là một môn quan trọng trong các đề thi của khối A. Các bạn có lo lắng cho kiến thức của mình. Bạn cảm thấy kiến thức học trên trường chưa đủ để các bạn sử dụng trong các kì thi. Mà kì thi đại học lại ngay liền kề, các bạn đã có những cách nào để giải quyết ổn thỏa kiến thức của mình để sẵn sàng bước vào kì thi chưa. Sau đây gia sư hà nội sẽ đưa ra cho bạn những mẫu câu hỏi tổng hợp về dòng điện xoay chiều được thu thập từ các trường chuyên trên cả nước.

gia-su-ly

 

Câu 1.Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?

A. Véc tơ cảm ứng của từ trường quay trong động cơ luôn thay đổi cả về hướng và trị số.

B. Hai bộ phận chính của động cơ là rôto và stato.

C. Nguyên tắc hoạt động của động cơ dựa trên hiện tượngcảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.

D. Rô to của động cơ quay với tốc độ góc nhỏ hơn so với tốc độ góc của từ trường quay.

 

Câu 2.Mạch xoay chiều RLC có điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch không đổi. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi

A. thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại.

B. thay đổi R để điện áp hiệu dụng trên điện trở R cực đại.

C. thay đổi điện dung C để điện áp hiệu dung trên tụ đạt cực đại.

D. thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt  cực đại.

 

Câu 3.Cho dòng điện xoay chiều i = I0cosωt/ với I0không thay đổi qua mạch điện RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Mạch đang có cộng hưởng. Phát biểu nào sau đây là sai khi ta tăng ωtừ giá trị trên

A.Công suất của mạch vẫn không đổi.

B.Công suất của mạch sẽ giảm đi.

C.Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch sẽ khác pha nhau.

D.Tổng trở của mạch tăng lên.

 

Câu 4.Một điện áp xoay chiềuđược đặt vào hai đầu một điện trở thuần. Giữ nguyên giá trị hiệu dụng, thay đổi tần số của điện áp.Công suất tỏa ra trên điện trở l

A. Tỉ lệ với bình phương của tần số

B.Không phụ thuộc vào tần số

C. Tỉ lệ nghịch với tần số

D. Tỉ lệ thuận với tần số

 

Câu 5.Đặt hiệu điện thế u = U0sin(U0không đổi) vào hai đầu đọan mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.

B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất.

C. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.

D. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.

Câu 6.Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR, uL, uC tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các hiệu điện thế này là

A. uRsớm pha π/2 so với uL.

B. uRtrễ pha π/2 so với uC.

C. uLsớm pha π/2 so với uC.

D. uCtrễ pha π so với uL.

 

Câu 7.Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U0R, U0L, U0Clà hiệu điện thế cực đại ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết U0L= 2U0R= 2U0C.Kết luận nào dưới đây về độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là đúng:

A. u chậm pha hơn i một góc π/3

B. u sớm pha hơn i một góc 3π/4

C. u chậm pha hơn i một góc π/4

D.u sớm pha i một góc π/4

 

Câu 8.Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm một cuôn dây nối tiếp với một tụ điện có điện dung C một điện áp xoay chiều u = U√2cos(100πt) V. Khi điều chỉnh C để điện áp hai bản tụ đạt cực đại bằng 100V thì phát biểu nào sau đây sai

A. Điện áp hai đầu mạch trễ pha π/6 so với dòng điện.

B. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là 200V

C.Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là 220V

D. Điện áp hai đầu cuộn dây nhanh pha π/3 so với dòng điện.

 

Câu 9.Trong máy phát điện xoay chiều một pha

A. để giảm tốc độ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và tăng số cặp cực.

B.để giảm tốc độ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và tăng số cặp cực.

C. để giảm tốc độ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và giảm số cặp cực.

D. để giảm tốc độ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và giảm số cặp cực.

 

Câu 10.Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha p /4 so với cường độ dòng điện. Phát biểu nào sau đây là đúngđối với đoạn mạch này?

A. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của đoạn mạch.

B. Tổng trở của đoạn mạch bằng hai lần điện trở thuần của mạch.

C.Tần số dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng hưởng.

D. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha p /4 so với điện áp giữa hai bản tụ điện.

 

Câu 11.Xét đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có mang điện dung C. Nếu tần số góc của hiệu điện thế đặt vào 2 đầu đoạn mạch thoả mãn hệ thức LC.ω2= 1 thì kết quả nào sau đây không đúng?

A. hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu điện trở thuần R bằng hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu cả đoạn mạch

B .tổng trở của mạch bằng không

C. cường độ dòng điện và hiệu điện thế cùng pha

Câu 12.Điều nào sau đây là sai khi nói về máy dao điện một pha?

A. Rôto có thể là phần cảm hoặc phần ứng.

B. Phần cảm tạo ra dòng điện, phần ứng tạo ra từ trường.

C. Phần cảm tạo ra từ trường, phần ứng tạo ra suất điện động.

D. Phần quay gọi là rôto, phần đứng yên gọi là stato.

 

Câu 13.Một động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động bình thường khi hiệu điện thế hiện dụng giữa hai đầu cuộn dây là 220 V.Trong khi đó chỉ có một mạng điện xoay chiều ba pha do một máy phát ba pha tạo ra , suất điện động hiên dụng ở mỗi pha là 127 V. Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây ?

A.Ba cuộn dây của máy phát hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình tam giác.

B. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác , ba cuộn dây của động cơ theo hình sao.

C. Ba cuộn dây của máy phát hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao.

D. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác , ba cuộn dây của động cơ theo tam giác.

 

Câu 14.Cho mạch R, L, C nối tiếp đang trong tình trạng cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện, giữ nguyên tất cả các thông số khác. Chọn phát biểu sai?

A. Hiệu thế hiệu dụng trên điện trở giảm

B. Hiệu thế hiệu dụng trên tụ tăng

C. Hệ số công suất của mạch giảm

D. Cường độ hiệu dụng của dòng giảm

 

Câu 15.Điều nào sau đây là saikhi nói về động cơ không đồng bộ ba pha?

A. Có hai bộ phận chính là Stato và Rôto.

B. Biến đổi điện năngthành năng lượng khác.

C. Từ trường quay trong động cơ là kết quả của việc sử dụng dòng điện xoay chiều một pha.

D. Hoạt động dựa trên cơ sở hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.

 

Câu 16.Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RLC luôn có giá trị :

A.lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm;

B.lớn hơn hoặc bằng hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở;

C.lớn nhất khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

D.lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tụ điện;

 

Câu 17.Hiện tượng cộng hưởng cóthể xảy ra với đoạn mạch xoay chiều nào sau đây?

A. Mạch RLC nối tiếp có L thay đổi được

B. Mạch RLC nối tiếp có R thay đổi đượcC. Mạch RL nối tiếp, có tần số dòng điện thay đổi được

D. Mạch RC nối tiếp, có tần số dòng điện thay đổi được

 

Câu 18.Một đường tải điện ba pha có 4 dây a, b, c, d. Một bóng đèn khi mắc vào giữa hai dây a và b hoặc giữa hai dây b và c hoặc giữa hai dây b và d thì sáng bình thường. Nếu dùng bóng đèn đó mắc vào giữa hai dây a và c thì

A. đèn sáng bình thường

B. bóng đèn sáng quá mức bình thường(có thể bị cháy)

C. đèn sáng lên từ từ.

D. đèn sáng yếu hơn bình thường.

 

Câu 19.Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V và tần số 50Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb. Số vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng là

A. 124 vòng.

B. 62 vòng.

C. 248 vòng

D. 113 vòng

Câu 20.Đặt điện áp u= U0cos(ωt + π/6) V vào hai đầu đoạn mạch chỉ có 1 trong số 4 phần tử: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện và cuộn dây có điện trở thuần. Nếu cường độ dòng điện trong mạch có dạng i = I0cosωt thì đoạn mạch chứa

A. tụ điện.

B. cuộn  dây  có  điện  trở thuần.

C. cuộn cảm thuần.

D. điện trở thuần

 

Nguồn: Gia sư lý

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: